Чланска карта

Правилник о раду са корисницима Установе – Јавна библиотека „Бора Станковић“ Врање

1. Члан Библиотеке може бити сваки грађанин који се са дужном пажњом понаша према књизи и библиотеци. Библиотека ће настојати да сваком читаоцу, у складу са могућностима својих фондова или међубиблиотечком позајмицом, обезбеди тражену књигу.

2. Приликом уписа у Библиотеку корисник треба да има личну карту, ђаци ђачку књижицу, студентски индекс и пензионери пензионерску картицу.

3. Публикације Завичајног одељења, Стручног одељења и одељења Периодике доступне су искључиво члановима Библиотеке и користе се у Библиотеци, могу се фотокопирати делови публикација и то до 15 страница. У изузетним, оправданим случајевима, публикације из ових одељења могу се користити и ван Библиотеке.

4. Чланарина може бити: почасна, годишња, месечна; појединачна за децу, појединачна за одрасле, породична (члан одељења за одрасле уписује супружника/цу и своју децу бесплатно).

5. Почасна чланарина је трајна бесплатна чланарина која се додељује одлуком Управног одбора а на предлог директора особама које су дале велики допринос у раду Библиотеке.

6. Бесплатну годишњу чланарину могу да остваре припадници социјално угрожених категорија, особе са инвалидитетом и ратни војни инвалиди уз одговарајућу документацију.

7. Чланарина у огранцима у Врањској Бањи, Ратају, Вртогошу, и Власу је бесплатна.

8. Корисник је обавезан да са собом има чланску карту приликом доласка у Библиотеку.

9. Чланови одељења за одрасле током целе године имају на располагању све библиотечке фондове, читаонице и Интернет читаоницу (2 сата коришћења рачунара дневно, до 5 страница штампања дневно, скенирање и нарезивање дискова).

10. Чланови дечјег одељења током целе године имају на располагању фонд дечјег одељења као и читаоницу на дечјем одељењу.

11. Чланови огранака у Врањској Бањи, Ратају, Вртогошу и Власу током целе године имају на располагању само фондове огранка чији су чланови.

12. Позајмљују се највише три књиге на једну чланску карту. Студенти могу бити задужени са највише четири стручне књиге.

13. Књиге се могу задржати 15 дана уз могућност једног продужетка.

14. Корисници су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и одговорно, да је чувају као опште добро које се не сме оштетити, отуђити или уништити.

15. Корисник који није вратио позајмљену књигу на време дужан је да је на позив из библиотеке одмах врати.

16. Читалац који је изгубио или оштетио књигу, треба да купи књигу за замену у договору са библиотекаром.

17. Забрањено је лепљење књиге било каквим лепком, нарочито селотејпом. Књига залепљена на овај начин сматраће се оштећеном.

18. Уколико корисник тражи грађу која тренутно није у фонду, односно налази се на читању, може исту резервисати.

19. Уписом у библиотеку корисник прима на себе све обавезе које су прописане Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе.

20. Недолично понашање и ометање библиотекара у обављању свог посла, као и намерно оштећење књижног фонда или библиотечког инвентара, кажњава се привременим или трајним искључивањем из чланства Библиотеке.

21. Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 52/11 и 78/2021) – Права и дужности корисника библиотеке.

Ценовник библиотечких услуга

1. чланарина – предшколска деца 400,00

2. чланарина – основношколци 400,00

3. чланарина – средњошколци 500,00

4. чланарина – студенти (редовни) 500,00

5. чланарина – пензионери 500,00

6. чланарина – незапослени 400,00

7. чланирина–појединачна одрасли 600,00

8. чланарина – породична чланска карта 800,00

Правилник ступа на снагу почев од 01. јуна 2022. године.

Правилник – документ