Матична служба

Народна библиотека „Бора Станковић“ Врање овлашћена је да обавља матичну функцију у Пчињском и Косовско-поморавском округу.

Матична служба Народне библиотеке “Бора Станковић” Врање прати и проучава стање, потребе и услове рада библиотека на овом подручју, води регистар библиотека, и пружа стручну подршку у њиховом развоју.

Матична служба обавља стручни надзор и увид у рад 7 општинских библиотека и 64 школске и специјалне библиотеке.

Опширније о матичној функцији

Матична библиотека развија библиотечко-информациони систем на подручју своје матичности, подстиче сарадњу међу библиотекама у свом округу, усклађује деловање према смерницама развоја националног библиотечко-информационог система, непосредно сарађује са Народном библиотеком Србије и другим установама којима је циљ унапређење библиотечко-информационе делатности у Републици Србији.

Матична библиотека је носилац библиотечко-информационог система у округу. Она прати, координира и планира развој свих библиотека на територији своје матичности, пружа им одговарајућу стручну помоћ, врши надзор над њиховим радом, стара се о усавршавању библиотечко-информационих стручњака за обављање библиотечко-информационе делатности и о унапређењу целокупне библиотечке мреже у округу, водећи притом рачуна о демографским, социјалним и географским условима и настојећи да библиотечко-информациону грађу учини доступном становницима у месту становања или запосленима у одређеној радној средини. У том циљу матична библиотека сарађује са локалном самоуправом, установама културе и образовања, предузећима и другим правним и физичким лицима.